Produkter > Radonmätare

Radonmätare - för radonmätning hemma

Radon är den ledande orsaken till lungcancer i vår innemiljö bland icke-rökare. Det är en radioaktiv gas som finns naturligt i våra marker och berggrunder och sprids in i byggnader genom sprickor. Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde för radon i inomhusluften på 200 Bq/m3som gäller för bostäder, befintlig bebyggelser samt allmänna lokaler som skolor. Med en radonmätare kan man lätt göra en radonmätning och kontrollera radonhalten i inomhusmiljön.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Undvik radon i ditt hem

Radon är en gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen i sig är faktiskt inte farlig utan det är de radioaktiva partiklarna som bildas när radiumet söndras som kan orsaka skada. De kallas radondöttrar och fastnar på damm vi andas in. Det är på så sätt radonet kommer ner i våra luftvägar och lungor och kan orsaka lungcancer. Gasen kan inte upptäckas med blotta ögat eftersom den är färglös och luktlös men det finns radonmätare som hjälper.

Varför är radon farligt?

Radon ligger latent i berggrunder och marker och sprids till byggnader likt skolor och bostäder när sprickor uppstår. För att kontrollera om det finns någon radon i ditt hem måste du mäta halten med ett särskilt instrument – en radonmätare. Om det finns farligt höga halter av radongas där du vistas regelbundet finns det en stor chans att du kommer andas in de radioaktiva metallatomerna. Precis som alla radioaktiva ämnen så skadar de levande vävnad med sin strålning.

Strålningen från gasen är inte så stark att den är farlig för oss när den befinner sig utanför kroppen. Det är just att den kommer in i luftvägarna med inandningsluften och dammpartiklar och sedan fastnar på luftrörens väggar eller i lungorna, som gör den farlig. Resultatet blir en långvarig exponering i direktkontakt med vävnaden och det kan i värsta fall orsaka cancer. Därför är det viktigt att se till att luften du andas inte innehåller dessa partiklar.

Hur upptäcker du radon?

Det enda sättet att upptäcka den skadliga gasen är via en radonmätare. Det finns olika typer av mätare, både för privatpersoner och företag och här på e-klok.se kan vi erbjuda modellen Airthings Wave. Denna radonmätare består av en liten dosa som du kan hänga på väggen och den utför själva mätningen. Du kan även ansluta dosan via en kostnadsfri app för att få mätvärdena av luftfuktighetochtemperaturdirekt i din telefon. Mätvärdena ger dig självklart besked gällande halten av radon i ditt hem och om denna halt ligger i riskzonen.

Airthings Wave är en högteknologiskt utvecklad mätare som ger tydliga utslag när det kommer till radonhalten i ditt hem. Enligt bestämmelser från Socialstyrelsen och Boverket ska gränsvärdet för radon i ett bostadshus ligga på 200 Bq/m3. Är radonhalten rätt kommer Airthings Wave lysa grönt, är bostaden i riskzonen ger dosan ifrån sig ett gult ljus och om radonhalten ligger på en nivå som är farlig för alla som vistas i hemmet kommer ett rött sken att lysa och ett larm triggas igång.

Vad gör du om du upptäcker radon?

Hur du ska gå tillväga om du upptäcker radon i din bostad beror lite på vad orsaken bakom radonutvecklingen är. Vissa typer av radonproblem kan du lösa med ventilation. Då “vädrar” du kontinuerligt ut de farliga partiklarna. Bor du i ett äldre hus och problemet är att gasen kommer från byggnadsmaterial som använts när huset byggdes kan du behöva byta ut detta. Till exempel användes blåbetong mellan 1920- och 1980-talet, detta tillverkades från mineralen Alunskiffer som visade sig innehålla mycket partiklar.

Radon finns också tyvärr naturligt i flera bergarter. Om en byggnad ligger på sådan mark kan man således få problem med markradon. Det är i områden med hög halt av uran- eller radiumrik bergart som dessa ämnen sönderfaller och bildar radongas. I sådana fall är lösningen att förbättra tätningen för att hindra gasen från att ta sig in i byggnaden. Även här är rätt ventilation viktig.

Hjälper luftrenare vid radonproblem?

En luftrenare renar luften från partiklar som damm och pollen. Eftersom de radioaktiva metallatomerna som fäster på damm och andra partiklar i luften, är de partiklar som utgör störst fara vid radonproblem, kan en luftrenare hjälpa till att minska halten av dem. En luftrenare fungerar genom att den drar luften igenom ett eller flera filter. En del modeller joniserar också luftpartiklarna som en metod att lättare få föroreningar att fastna på ett filter eller i en behållare.

Hos e-klok.se hittar du ett brett sortiment och flera modeller av luftrenare. Dessa är alla utrustade med högkvalitativa filter som kan hindra allt från större partiklar som hår och stora dammkorn till mögel, pollen och fint damm och rök att spridas i ditt hem. Om det är radonpartiklar som oroar dig är det fina dammpartiklar som du ska se till att din luftrenare rensar bort effektivt. De flesta luftrenare i vårt sortiment är tystgående och energisnåla, samt kommer i en i snygg design så att de passar väl in i ditt hem.

Hur hjälper ventilation?

När det gäller ventilation och radonproblem är det viktigt att veta om källan till gasen är berggrunden, byggmaterial i hela huset eller material i en specifik del av huset. Kommer gasen från marken hjälper det att ha övertryck i huset. Eftersom det då är högre tryck i byggnaden än utanför så kommer inte lika mycket orenad luft innehållande radongas in i byggnaden. Då krävs ett styrsystem så att det inte blir för mycket under- eller övertryck.

Det du ska tänka på är att inte bara ha ett frånluftsystem, vilket leder till undertryck, utan du behöver system både för frånluft och tilluft. Är det så att radonet kommer från byggmaterial i huset kan det vara värt att se över om du ska sanera det. Det du tänker på när det gäller ventilation är att få genomströmning av luften så att du “vädrar” ut så mycket skadliga partiklar som möjligt. Här kan en värmeväxlare komma väl till hands. Du hittar flera modeller i vårt sortiment.

Vi har vad du behöver!

Hos oss på e-klok.se hittar du vad du behöver för att kunna bekämpa ett radonangripet hus. Från pålitliga mätare av radonvärden för information om utgångsläget, till ventilationsmöjligheter i form av luftrenare – vi har många olika alternativ. Smarta värmeväxlare som gör att du utnyttjar värmen i frånluften vid luftbyte är även användbart. Tilluftsventiler som hjälper dig rena inkommande luft, ventilationsaggregat och värmeväxlare som låter dig styra luftströmmarna i huset. Kontakta oss om du behöver råd!