Luftrenare test

Astma- och Allergiförbundets produktrekommendation ska ses som vägledning för konsumenterna i sitt sökande efter allergivänliga produkter. Sedan någonstans på mitten av 70-talet har Astma- och Allergiförbundet jobbat med att utveckla sin verksamhet för rekommendationer av produkter. Syftet är att förbundets medlemmar ska känna att de får hjälp när de ska välja produkter. De produkter som är rekommenderade är märkta med både förbundets namn och Svalan-märket.

Produkterna som rekommenderas är fria från allergener, parfym och andra irriterande ämnen i den utsträckning att det inte förekommer några kända, medicinska inrapporterade fall. En fullständig garanti att en produkt inte orsakar några reaktioner hos användaren kan inte ges, med tanke på att människor reagerar olika. Vissa människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Expertgrupp / granskningsråd

I rådet sitter specialister inom kemi, medicin och teknik. De har sedan kontakten med ytterligare expertis. Den slutgiltiga bedömningen samt rekommendationen baseras på de forskningsresultat som framkommer, men också redan existerande tester, recepturer, mätningar, produktinformation, vetenskap samt beprövad erfarenhet. ”Försiktighetsprincipen” gäller genom allt arbete. Om det finns några som helst tveksamheter om vad produkten innehåller och vilka egenskaper den har avstår rådet från att rekommendera produkten.

Slutligt beslut tas av förbundsstyrelsen.

Kriterier för luftrenare

Här nedan syns de luftrenare som har blivit rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet!

  • Coway Storm 1516D
  • Coway 1008CH
  • Coway 1009CH
  • Coway 1008DH
  • Electrolux EAP450
  • Electrolux EAP300

Luftrenartest utförs av SP

Svenska Tekniska Forskningsinstitutet - SP är samarbetspartner till Astma- och Allergiförbundet och genomför tester som är kopplade till de krav som finns för att en luftrenare ska kunna märkas med Svalan. För en luftrenare är ljudnivån en viktig del och utifrån den sätts ett CADR-värde som sedan relateras till en speciel rumsarea.

Vad testas?

Det finns många olika modeller av luftrenare ute på marknaden, modeller som är ämnade för mindre rum, som till exempel bostäder och kontor. Men även industriella luftrenare som passar för att rena större ytor vid till exempel byggarbetsplatser eller lagerlokaler. Under bedömningen av en luftrenares prestanda tas hänsyn till både luftflöde och filtreringseffektivitet som tillsammans ger ett värde kallat CADR eller Clean Air Delivery Rate.

SP utför tester både som system och på dess delar på luftrenare:

  • Bestämning av filtreringseffektivitet, dess filterenheter eller luftrenare som system
  • Bestämning av CADR (Clean Air Delivery Rate)
  • Ozongenering
  • Ljud

Så här räknas CADR enligt svenska krav och förutsättningar

I Norden finns Astma- och Allergiförbundet som har valt en helt annan typ av bedömningsgrund än den som används av CADR. Eftersom både bedömningsgrunder samt klassificering skiljer sig åt för dessa räknas det fram olika värden för samma luftrenare.

Egentligen beror skillnaden i mätvärden på olika bedömningsgrunder.

Här använder vi, för enkelhetens skull av Asien som jämförelse i följande rader. Det skulle likaväl kunnat vara helt andra världsdelar.

I Asien använder många företag sig av CADR, Clean Air Delivery Rate för att klassa utrustning. Denna metod är framtagen av AHAM, Assosiation of Home Appliance Manufacturers. Med de klassificeringar de använder får man fram en siffra som motsvarar en rumsyta. Denna är anpassad för befolkning, miljö, boendeform och lokalkvalitet i den här delen av världen.

Persontäthet

Kikar man på persontäthet i lokaler, sovrum, vardagsrum etc. är detta en parameter där det ofta skiljer sig åt i Norden jämfört med i Asien. Ofta kan man på samma yta vara många fler i Asien än i Norden. Ju fler människor i en lokal desto mer luft måste renas för att klara att hålla en bra luftkvalitet.

Byggstandard

Norden byggs det relativt täta hus. I jämförelse med i Asien där det inte alls är lika luft-tätt i byggandet. Det betyder att luften som finns inomhus i Norden behöver cirkulera, annars uppstår problem med fukt och utfällningar. I Asien är det oftare en mer naturlig luftväxling i bostäder och andra lokaler. Ju större mängd luft som hålls instängd, desto större yta kommer att kunna renas med samma mängd luftflöde.

Utomhusmiljö

Här i Norden har vi fortsatt möjlighet att rena vår innemiljö på samma sätt som man gjort i hela världen under årtusenden. Vi kan öppna fönster och vädra. Här är det oftast renare luft utanför husen än vad det är inuti desamma. I Asien finns det många platser där man inte kan göra så. Det beror på att luften utomhus i Asien på många platser är så smutsig att fritiden spenderas inomhus.

Kulturella skillnader

I Norden röker man inte längre inomhus. Det gör man i stora delar av Asien. Detta gör att man behöver mer luftreningskapacitet i bedömningsgrunder för luftrenares kapacitet.