Vi använder cookies på e-klok.se för att göra din upplevelse bättre på vår hemsida. Ge oss tillåtelse att använda cookies genom att välja Jag samtycker eller om du önskar mer information välj alternativet Jag vill ha mer informationTrygg e-handelCO2 neutral website

Varukorg

träffar.

No hits.

Luftrenare test

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter skall ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska kunna känna sig hjälpta i sitt val av produkter. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke.

Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Luftrenare test - Astma- och Allergiförbundet

Expertgrupp / granskningsråd

Rådet består av specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan expertis. Den slutliga bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer, produktinformation, vetenskap och beprövad erfarenhet. I allt arbete gäller ”försiktighetsprincipen”. Föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet att rekommendera produkten.

Slutligt beslut tas av förbundsstyrelsen.

Kriterier för luftrenare

Här ned är de luftrenare som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet!

  • Coway 1008CH
  • Coway 1008DH
  • oway 1009CH
  • EAP300
  • EAP450

Luftrenartest utförs av SP

Svenska Tekniska Forskningsinstitutet - SP samarbetar med Astma- och Allergiförbundet och utför tester kopplade till de kriterier som finns för märkning av luftrenare. För luftrenare är mätning av ljudnivå central och därifrån bestäms ett CADR värde som relateras till en viss rumsarea.

SP - Svenska Tekniska Forskningsinstitutet

Vad testas?

Det finns olika typer av luftrenare på marknaden, sådana som är ämnade mot mindre rum, såsom bostäder och kontorslokaler. Men också industriluftrenare som ämnar till att rena större volymer vid byggarbetsplatser eller lagerlokaler. När man bedömer en luftrenare prestanda så tar man hänsyn till luftflöde och filtreringseffektivitet, tillsammans utgör de ett värde som kallas CADR (clean air delivery rate).

SP utför tester på luftrenare både som system och dess delar:

  • Bestämning av CADR (Clean air delivery rate)
  • Bestämning av filtreringseffektivitet, luftrenare som system eller dess filterenheter
  • Ozongenering
  • Ljud

Så här räknas CADR enligt svenska krav och förutsättningar

I Norden har vi Astma och Allergiförbundet som valt en annan bedömningsgrund än den som CADR använder. Eftersom bedömningsgrunder och klassificering skiljer sig åt för dessa räknas det fram olika värden för samma luftrenare.

Egentligen beror skillnaden i mätvärden på olika bedömningsgrunder.

Här använder vi, för enkelhetens skull av Asien som jämförelse i följande rader.
Det skulle kunna vara andra världsdelar lika gärna.

I Asien använder många företag sig av CADR, Clean Air Delivery Rate för att klassa utrustning.
Denna metod är framtagen av AHAM, Assosiation of Home Appliance Manufacturers. Med de klassificeringar de använder får man fram en siffra som motsvarar en rumsyta. Denna är anpassad för befolkning, boendeform, miljö och lokalkvalitet i denna del av världen.

Persontäthet

Kikar man på persontäthet i lokaler, sovrum, vardagsrum etc. är detta en parameter där det ofta skiljer sig åt i Norden jämfört med i Asien. Ofta kan man på samma yta vara många fler i Asien än i Norden. Ju fler människor i en lokal desto mer luft måste renas för att klara att hålla en bra luftkvalitet.

Byggstandard

Norden byggs det relativt täta hus. I jämförelse med i Asien där det inte alls är lika luft-tätt i byggandet. Det innebär att luften inomhus i Norden måste cirkulera, annars får man problem med fukt och utfällningar. I Asien är det oftare en mer naturlig luftväxling i bostäder och andra lokaler. Ju mer luft som hålls innestängd desto större yta kan renas med samma luftflöde.

Utomhusmiljö

I Norden har vi fortsatt möjligheten att rena vår innemiljö på samma sätt som man gjort i hela världen under årtusenden. Vi kan öppna fönster och vädra. I Norden är det allt som oftast mycket renare luft utanför lokaler än det är inuti desamma. I Asien finns det många platser där man inte kan göra så. Detta beroende på att i Asien är det, på många platser, så smutsig luft ute att man väljer att vara inne på fritiden.

Kulturella skillnader

I Norden röker man inte längre inomhus. Det gör man i stora delar av Asien. Detta gör att man behöver mer luftreningskapacitet i bedömningsgrunder för luftrenares kapacitet.

Meny